Ažurna geodetska podloga za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina

Dokumentaciju koju je nophodno prikupiti za izdavanje naknadne urbanističke saglasnosti u velikoj mjeri je identična za sve općine na čijoj teritoriji se nalazi građevina izgrađena bez odobrenja za građenje. Sastavni dio zahtjeva za izdavanje naknadne urbanističke saglasnosti je ažurna geodetska podloga.

Uz zahtjev za izdavanje naknadne urbanističke saglasnosti prilaže se:

–          kopija katastarskog plana,

–          zemljišnoknjižni izvadak ili Ugovor o kupoprodaji nekretnina kao dokaz o pravu vlasništva nad predmetnim zemljištem – objektom  /original ili ovjerena fotokopija/,

–          ažurna geodetska podloga, sa ucrtanom građevinom izrađena od ovlaštenog ureda za geodetske poslove,

–          tlocrt objekta /u dva primjerka/ sa četiri fotografije sa datumom.

Ažurna geodetska podloga je geodetski plan koji se izrađuje na osnovu terenskih radova, a na temelju stvarnog-trenutnog stanja. Svi trajni objekti predmet su geodetskog snimanja i kao takve neophodno je identifikovati i geodetskim metodama i instrumentarijem snimiti. Svrha izrade geodetske podloge je utvrđivanje trenutnog stanja tj. gabarita (dimenzija) građevinskih objekata. Na osnovu izrađene i dostavljene ažurne geodetske podloge, nadležni općinski organi (služba za urbanizam i katastar) vrši usporedbu projektne dokumentacije sa ažurnom geodetskom podlogom te istu koriste za uplanjenje (ucrtavanje) bespravno izgrađenog objekta.

Za sve dodatne informacije možete nam se javiti!

Vaš GeoGIS studio