Fotogrametrija

Fotogrametrija je nauka dobivanja pouzdanih  informacija o fizičkim objektima i okolini procesom  mjerenja i interpretacije fotografskih slika (fotograma) i scena elektromagnetnog zračenja dobivenih senzorskim sistemima. Metoda premjera kod kojeg se položaj objekata na površini određuju na osnovu fotogrametrijskih snimaka iz vazduha naziva se aerofotogrametrija. Fotogrametrija se po mjestu odakle se vrši snimanje dijeli na:  aerofotogrametriju (iz vazduha) i terestričku fotogrametriju (sa Zemljine površine).

 Vam nudi:

  • Izrada ortofoto snimaka
  • Izrada dokumentacije fasada
  • Georeferenciranje fotogrametrijskih snimaka