Here's What We Do Better

GIS usluge i proizvodi

GIS predstavlja informacioni sistem (hardver, softver, stručnjaci i podaci) koji je dizajniran za automatiziranu grafičku i numeričku obradu geoprostornih podataka sa aspekta njihovog unosa, procesiranja unesenih podataka, njihovog prezentovanja i izlaza finalnih proizvoda.

Prikupljanje geoprostornih podataka
Prikupljanje geoprostornih podataka je važan i odgovoran zadatak. Prikupljanje se može vršiti različitim metodama i tehnikama, a razvrstavaju se u dvije glavne kategorije:
○ primarne i
○ sekundarne
Izrada i održavanje GIS baze podataka
Digitalna kolekcija opisnih informacija promatranog prostora ili pojave, koje sadrže prostornu referencu i koje su organizovane u više serija tema ili slojeva. Suštinski dva su tipa podataka u GIS bazi podataka: prostorni i opisni.
Analiza geoprostornih podataka
GIS integrira prostorne i druge vrste informacija unutar jednog sistema te na taj način pruža koinzistentan okvir za analizu promatrane prostorne cjeline ili pojave. Sve analize u GIS-u su matematičkog karaktera i vrše se u GIS računarskom programu.
Rezultati i donošenje relevantnih zaključaka
Donošenje relevantnih zaključaka na osnovu izvršene analize geoprostornih podataka u GIS računarskom programu, te prikaz ostvarenih rezultata na prigodnom mediju.